onsdag 11 april 2018

Om att jobba med FIN-justeringar i Svenska kyrkan

Just nu pågår arbete med Församlingsinstruktioner i alla Sveriges församlingar och pastorat. En lite vitsig förkortning hjälper till att förstå vad det handlar om. Nämligen en FIN-justering av verksamheten och arbetet i församlingarna. Förkortningen av FörsamlingsINstruktion är FIN.

Det hela är reglerat i Kyrkoordningen - de bestämmelser som Svenska kyrkans eget kyrkomöte beslutar om och som gäller för hela Svenska kyrkan i vårt land. Här kan du hitta en länk till den.

Det hänger samman med att vi hade kyrkoval i höstas, varje ny mandatperiod ska FIN ses över och revideras och i vissa fall ska det skrivas en ny.

Svenska kyrkan har församlingarna ganska stor frihet att utforma hur de vill arbeta lokalt, men inom vissa bestämda gränser.

I kyrkoordningen står det
"Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas."
(Kyrkoordningen Avd 2 Inledningen)

Det här är själva syftet med att kyrkan finns, det som kyrkan är till för att göra. Som synes är det ganska vida ord som är öppna för tolkning på olika sätt, men också det bara till en viss gräns.

Nu har en ny kyrkohandbok antagits, och där bestäms hur gudstjänst ska firas i Svenska kyrkan, här finns en länk till den. Det är alltså bestämt genom demokratiska processer, remisser och samtal på alla nivåer, inklusive teologisk granskning och testande i provförsamlingar under flera år. Och nu är den klar och ska användas. Men även en kyrkohandbok är bara ramar och strukturer som kan fyllas på olika sätt med liv och gemenskap.

I församlingarna pågår samtal och möten, det skrivs formuleringar och revideras tankar.
Grunden för arbetet är en omvärldsanalys som varje församling ska göra. Först att skapa en bild av läget i den lokala församling där de verkar och sedan dra slutsatser, vad betyder detta för vårt uppdrag att stödja och hjälpa människor just här? Hur ska vi göra i vår stad eller by för att ge människor möjlighet att tro och leva i gemenskap.


Arbetet med Församlingsinstruktionen är en möjlighet att regelbundet genomlysa hela verksamheten och verkligen ta ställning till hur vi jobbar med de olika delarna som ska finnas med, de stora områdena gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Det handlar om arbete bland barn och unga, om körerna och gemenskapsträffarna, soppluncherna och samtalen om livet och tron, om möten med äldre och födelsedagsfester, om hjälpverksamheten och stödsamtalen, enskilda samtal, om dop och vigslar och begravningar. Om festliga högmässor och enkla andakter på äldreboenden, och så mycket mera...

Samtidigt erbjuder stiftet en lång rad av utbildningar och kursdagar i alla de olika ämnen som kyrkoråd och andra förtroendevalda behöver veta mer om, det handlar om omvärldsanalys, ekonomi och fastigheter, kyrkogårdar och arbetsgivarfrågor, sammanträdesteknik men också om kyrkans innersida. Om vad de stora orden som diakoni och mission, Guds rike och skapelsens återupprättande kan betyda, till exempel.

Samhället förändras snabbt och kyrkan behöver ständigt justera sitt sätt att arbeta med att möta människor och verka för det goda, kyrkan ska erbjuda närvaro, öppenhet och hopp.

För att göra det så bra som möjligt krävs ständig fin-justering.

 
Finjustering pågår

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar